Algemene Voorwaarden EARS2U Serviceplan

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Hoortoestel Benelux en Koper gesloten Koop- en Service overeenkomst (EARS2U Serviceplan).

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

 • a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het tussen Hoortoestel Benelux B.V. (hierna te noemen HTB) en de Koper gesloten EARS2U Serviceplan Koop- en Service overeenkomst en de Proefperiode.
 • b. Apparatuur: door HTB aan de Koper uit hoofde van de Koop- en Service overeenkomst geleverde (MyChoice) hoortoestel(len), daaronder begrepen alle randapparatuur, accessoires en overige toebehoren, één en ander in de ruimste zin van het woord.
 • c. EARS2U Serviceplan: Koper verwerft de Apparatuur in eigendom en heeft tevens recht op de bijbehorende dienstverlening en service componenten zoals vastgelegd in de Koop- en Service overeenkomst.
 • d. MyChoice: een proeftoestel met de techniek en eigenschappen van een hoortoestel, te gebruiken tijdens de Proefperiode, waarmee de juiste en passende hoortoesteltechniek kan worden gekozen.
 • e. Koop- en Service overeenkomst: tussen HTB en Koper, al dan niet getiteld “EARS2U Serviceplan Koop- en Service overeenkomst” (hierna verder te noemen “Koopovereenkomst”), waarin de specificaties van de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de Apparatuur en de bijbehorende dienstverlening en service componenten zijn vastgelegd. Afwijkende bepalingen in de Koopovereenkomst zijn slechts van kracht indien schriftelijk vastgelegd en zowel door HTB als Koper ondertekend.
 • f. Koper: de natuurlijke persoon met wie HTB de Koopovereenkomst heeft gesloten.
 • g. Koopprijs: de in de Koopovereenkomst overeengekomen prijs door Koper aan HTB te voldoen voor de koop en levering van de Apparatuur en de gedurende de Serviceperiode bijbehorende dienstverlening en servicecomponenten als vastgelegd in de Koopovereenkomst.
 • h. Betaalplan: de mogelijkheid om de Apparatuur in termijnen te betalen via Santander Consumer Finance Benelux BV.
 • i. HTB: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en contractspartij van de Koper, gevestigd en kantoorhoudende te Mijdrecht, Nijverheidsweg 23E , 3641 RP.
 • j. Proefbon: de overeenkomst tussen HTB en de aspirant Koper, die ertoe strekt de aspirant Koper het gebruik van de Apparatuur ten titel van bruikleen ter beschikking te stellen.
 • k. Proefperiode: de periode waarin de aspirant Koper de Apparatuur op proef heeft, d.w.z. twee tot vier weken.
 • l. Serviceperiode: de in de Koopovereenkomst opgenomen periode gedurende welke de Koper recht heeft op de bij de Apparatuur behorende dienstverlening en servicecomponenten.
 • m. Garantie: Garantie op fabrieksfouten: 2 jaar. Uitgesloten zijn vocht, cerumen en ander ongeoorloofd gebruik met schade/disfunctioneren als gevolg.
 • n. Betaling: direct of na afronding van de Proefperiode.

Artikel 2. Rechtsverhouding

De Koopovereenkomst strekt tot levering van de Apparatuur door HTB aan Koper alsmede de bijbehorende dienstverlening en servicecomponenten gedurende de Serviceperiode tegen Betaling van de Koopprijs.

Artikel 3. De Proefperiode en de Koopovereenkomst

 • 3.1 In de Proefperiode ontvangt de aspirant Koper de Apparatuur op proef zodat hij een besluit kan nemen over het aangaan van de Koopovereenkomst. De aspirant Koper ontvangt bescheiden waarin aangegeven de verschillende EARS2U Serviceplan mogelijkheden, de Algemene Voorwaarden, de Leverings- en Betalingsvoorwaarden en een concept Koopovereenkomst met prijsopgave. Aan informatie die niet op bovengenoemde wijze is verstrekt door HTB kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 3.2 Indien de aspirant Koper na ommekomst van de Proefperiode besluit tot deelname aan het EARS2U Serviceplan, wordt tot ondertekening van de Koopovereenkomst door partijen overgegaan. De Koper verklaart door ondertekening van de Koopovereenkomst deze volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden en de Leverings- en Betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen en daarmee in te stemmen alsmede een Koopovereenkomst te willen sluiten. De Koper ontvangt een afschrift van de door partijen getekende Koopovereenkomst.
 • 3.3 Indien de aspirant Koper na ommekomst van de Proefperiode geen Koopovereenkomst wenst te sluiten is hij verplicht de Apparatuur die hij gedurende de Proefperiode in bruikleen had, binnen drie dagen na het aflopen van de Proefperiode als vermeld op de Proefbon in goede staat in te leveren bij HTB te Mijdrecht. Bij inlevering van de Apparatuur ondertekenen HTB en de Aspirant Koper het inname formulier, waarop eventuele schade en de algehele staat van de Apparatuur wordt vermeld.

Artikel 4. Koopprijs en eigendomsvoorbehoud

 • 4.1 De Koopprijs is afhankelijk van het gekozen EARS2U Serviceplan zoals vermeld in de Koopovereenkomst. In de Koopprijs zijn steeds begrepen de kosten voor de aanschaf van de Apparatuur en de bijbehorende dienstverlening en servicecomponenten die als zodanig in de Koopovereenkomst zijn vermeld.
 • 4.2 Het eigendom van de aan Koper geleverde Apparatuur gaat pas over op Koper, nadat deze al hetgeen hij ter zake van afgeleverde Apparatuur aan HTB is verschuldigd, daaronder mede begrepen de Koopprijs en eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de Koopovereenkomst verschuldigde rente, belastingen en kosten heeft voldaan.

Artikel 5. Betaling

 • 5.1 De Koopprijs is verschuldigd door de Koper, partijen verklaren ermee bekend te zijn dat de kosten waarop de Koopprijs betrekking heeft buiten de vergoedingen en verstrekkingen vallen van de basisverzekering en aanvullende pakketten van de Nederlandse Zorgverzekeraars.
 • 5.2 De Koper verplicht zich tot Betaling van de Koopprijs via een directe (pin)Betaling of Betaalplan.
 • 5.5 De Koper is niet gerechtigd de Betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Koopovereenkomst te ontbinden, indien de Apparatuur niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt en de Koper HTB niet schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld om de vermeende onvolkomenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te herstellen. Aan de Koper te wijten omstandigheden waardoor geen gebruik van de Apparatuur kan worden gemaakt, vormen nimmer een reden voor ontbinding van de Koopovereenkomst.
 • 5.6 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting, waaronder de Betalingsverplichting door de Koper is HTB gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst voor zolang op te schorten met inbegrip van de voordelen behorende bij het EARS2U Serviceplan.

Artikel 6. Vervangende Apparatuur

Indien er, voor zover de Koopovereenkomst voorziet in het recht op vervangende Apparatuur, reparaties en onderhoudswerkzaamheden zijn die niet binnen drie (3) werkdagen kunnen worden uitgevoerd, zal HTB gedurende de periode dat de Apparatuur niet ter beschikking van de Koper is, aan hem kosteloos tijdelijk een gelijkwaardig hoortoestel(len) leveren. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende Apparatuur.

Artikel 7. Gebruik van de Apparatuur, onderhoud en reparaties

 • 7.1 Om in de Serviceperiode aanspraak te kunnen maken op de bij de Apparatuur behorende dienstverlening en servicecomponenten, dient de Koper de Apparatuur in overeenstemming met de bestemming en gebruiksvoorwaarden te gebruiken en dient deze ervoor zorg te dragen dat de Apparatuur zich steeds in goede staat bevindt door deze te behandelen en te gebruiken als mag worden verwacht van een verstandig eigenaar.
 • 7.2 De Koper verplicht zich de Apparatuur in overeenstemming met het onderhoudsschema als overeengekomen in de Koopovereenkomst te laten onderhouden door HTB. Schade als gevolg van niet nakomen van deze verplichting komt voor rekening en risico van Koper.
 • 7.3 HTB is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Apparatuur verkeert. De Koper is gehouden HTB tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
 • 7.4 Reparaties van en onderhoud aan de Apparatuur dienen steeds te worden uitgevoerd door HTB.

Artikel 8. Schade, diefstal en verzekering

 • 8.1 De Koper is verplicht in geval van verlies of diefstal of schade aan de Apparatuur, HTB daarvan schriftelijk in kennis te stellen onder deugdelijke beschrijving van de toedracht. In geval van verlies of diefstal dient de Koper te allen tijde binnen 24 uur bij de politie proces-verbaal van aangifte te laten opmaken en aan HTB te overleggen.
 • 8.2 De Koper is in geval van verlies, diefstal of schade te allen tijde het in de Koopovereenkomst vastgestelde bedrag aan eigen risico verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel door een derde aan HTB is vergoed.
 • 8.3 Bij verlies of diefstal van de Apparatuur dan wel bij zodanige schade dat zij naar het oordeel van HTB niet herstelbaar is, zal HTB de Apparatuur vervangen door een type Apparatuur dat zo mogelijk gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke model/type. Deze service is gemaximeerd tot één gebeurtenis gedurende de looptijd van de Koopovereenkomst, d.w.z. éénmaal per oor.
 • 8.4 Schade aan de Apparatuur als gevolg van gebruik in strijd met de Koopovereenkomst of ander onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik komt steeds voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 9. Opzegging en tussentijdse (partiële) beëindiging van de Koopovereenkomst

 • 9.1 HTB kan zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van (eventuele) schade en kosten, de Koopovereenkomst partieel ontbinden en aldus de dienstverlening en servicecomponenten voortijdig staken per aangetekende brief of per deurwaardersexploot onder meer indien:
  • a. De Koper in strijd handelt met de voorwaarden uit de Koopovereenkomst;
  • o b. De Koper overlijdt;
  • o c. De Koper bij het sluiten van de Koopovereenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, dan wel de feiten of omstandigheden heeft verzwegen, op basis waarvan HTB de Koopovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.
 • 9.2 In geval van partiële ontbinding van de Koopovereenkomst als vermeld in artikel 9.1.a. en 9.1.c., is Koper gehouden HTB volledig schadeloos te stellen. In geval van ontbinding als genoemd in het vorige lid heeft HTB tevens recht op vergoeding van alle overige, ten gevolge van de partiële ontbinding opkomende kosten, schade en rente, waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

HTB is nimmer aansprakelijk voor schade, gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het onzorgvuldig of onverantwoord gebruik van de Apparatuur door de Koper. De Koper zal HTB ter zake vrijwaren. Aansprakelijkheid van HTB zal beperkt zijn tot de herstelkosten van de Apparatuur en nimmer gevolgschade omvatten met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de hoogte van het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van HTB.

Artikel 11 . Overdracht van rechten

HTB is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en acties uit de Koopovereenkomst aan een derde over te dragen

Artikel 12. Persoonsgegevens van de Koper

 • 12.1 De persoonsgegevens van de Koper zullen worden verwerkt in een persoonsregistratie systeem in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uit deze registratie zullen geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan, dit in de Koopovereenkomst staat vermeld of dit in het kader van de deelname aan het EARS2U Serviceplan noodzakelijk is. De Koper heeft recht op inzage in zijn gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt de Koper aan HTB , Nijverheidsweg 23E te Mijdrecht of per e-mail aan info@hoortoestelbenelux.nl.
 • 12.2 Adreswijzigingen en andere voor HTB van belang zijnde wijzigingen in verband met de Koopovereenkomst, dienen gemeld te worden aan HTB, schriftelijk of per e-mail (zie lid 1 van dit artikel voor contactgegevens) onder vermelding van de naam en geboortedatum van Koper.

Artikel 13. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en wijzigingen

 • 13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Koopovereenkomsten gesloten tussen HTB en de (aspirant) Koper en daarnaast op alle rechtsbetrekkingen tussen HTB en de (aspirant) Koper, die verband houden met een Koopovereenkomst en Proefbon of daaruit voortvloeien. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk en voor zover niet strijdig met deze Algemene Voorwaarden, steeds van toepassing de Leverings- en Betalingsvoorwaarden van HTB waarvan een exemplaar alsmede een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de (aspirant) Koper wordt verstrekt bij het aangaan van de Proefperiode.
 • 13.2 Eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen uit de door HTB gehanteerde Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • 13.3 HTB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.